Ładowanie treści...

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

Poniższe warunki wynajmu samochodu określają warunki oddania do użytkowania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

Wynajmujący – firma VOCADO Stanisław Dziurdź, która jest właścicielem pojazdu i oddaje go do użytkowania we własnym imieniu.

Najemca – osoba, która bierze samochód do używania we własnym imieniu, posiadająca prawo jazdy i dokument tożsamości lub firma, w imieniu której samochód do używania bierze osoba upoważniona przez firmę.

Pojazd – samochód będący przedmiotem umowy najmu.

 1. Rzecz najmu zostaje przekazana Najemcy do użytku prywatnego.

 2. Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia najętej rzeczy, w szczególności dokonywać przebudowy i innych przeróbek.

 3. Najemca może oddawać przedmiot niniejszej umowy w podnajem lub do bezpłatnego używania, ale wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej.

 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest rozwiązana w momencie odbioru pojazdu przez Wynajmującego oraz rozliczenia się przez Najemcę.

 5. Okres wynajmu jest ustalany z góry, a każde przedłużenie wymaga poinformowania Wynajmującego o dodatkowych dniach/godzinach wynajmu. Najemca winien to uczynić przed końcem wynajmu, który ustalony był przy odbiorze pojazdu.

 6. Najemca potwierdza, że pojazd znajduje się w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 7. Najemca wpłaca kaucję w dniu wypożyczenia pojazdu. Będzie ona zwrócona Najemcy w momencie odbioru pojazdu w stanie jakim go wypożyczył.

 8. Opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona Najemy po odbytym najmie. W razie anulowania lub skrócenia najmu opłata rezerwacyjna nie będzie zwracana.

 9. Najemcę obciążają opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności: zakup płynu do spryskiwaczy szyb, wymiana żarówek, naprawa ogumienia w razie awarii.

 10. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania przedmiotu najmu przez cały czas trwania umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 11. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa w całości Najemca. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód i zwrócić z tym samym stanem paliwa, z którym to wypożyczył pojazd.

 12. Najem objęty jest limitem 300 km na dobę. Najemca zobowiązuje się dokonać dopłaty po zakończeniu najmu w wysokości 0,20 zł za każdy przekroczony kilometr.

 13. W razie wypadku, awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania bez zgody Wynajmującego.

 14. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków najmu przez osoby, którym powierzył pojazd. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

 15. Ubezpieczenie przedmiotu najmu obciąża Wynajmującego. W przypadku wystąpienia szkody w przedmiocie najmu i odmowy Ubezpieczyciela co do zapłaty odszkodowania, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i obciąża go obowiązek wypłaty odszkodowania do wysokości szkody na rzecz Wynajmującego.

 16. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu Wynajmujący ma prawo dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem możliwości wynajmu pojazdu w czasie jego naprawy, a także prawo dochodzić odszkodowania z tytułu zwiększenia składki ubezpieczeniowej na pojazdy we flocie Vocado, jeżeli uszkodzenie pojazdu wpłynęło na zwiększenie tej składki.

 17. Najemca gwarantuje, że:

– podane przez niego dane są zgodne z prawdą;

– posiada prawo jazdy minimum 3 lata;

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

– posiada niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdem;

-nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym;

-okaże prawo jazdy i dowód osobisty na żądanie Wynajmującego.

 1. Kary umowne za:

Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa

koszt brakującego paliwa + opłata za uzupełnienie 50 zł

Niepoinformowanie o awarii w ciągu 24h

100 zł

Zatankowanie niewłaściwego paliwa (ON zamiast PB lub PB zamiast ON)

600 zł

Palenie tytoniu w samochodzie

300 zł

Przewożenie zwierząt

400 zł

Holowanie innych pojazdów

250 zł

Zabrudzone/zaśmiecone wnętrze samochodu

250 zł

Pranie tapicerki

500 zł

Zabrudzony pojazd z zewnątrz

50 zł

Wypalenie lub uszkodzenie tapicerki

zgodnie z wyceną wykonawcy + 10%

Uszkodzenie opony/felgi (w przypadku braku możliwości zakupu jednej opony/felgi tego samego typu dochodzi koszt zakupu drugiej na tą samą oś)

zgodnie z wyceną wykonawcy + 10 %

Zgubienie tablicy rejestracyjnej

400 zł

Zgubienie / uszkodzenie kluczyków do auta

500 zł

Zgubienie / zniszczenie dowodu rejestracyjnego

300 zł

Brak kołpaka

100 zł / szt.

Brak apteczki / trójkąta ostrzegawczego / gaśnicy

60 zł / szt.

Przedłużenie wynajmu bez uprzedzenia WYNAJMUJĄCEGO

150% stawki dobowej za każdą dobę wynajmu

Wyjazd za granicę bez zgody WYNAJMUJĄCEGO

300 zł

Szkoda na pojeździe z winy Najemcy.

w przypadku samochodów w segmentach A-D udział własny w szkodzie – maksymalnie do 3000 zł, dla segmentów: E/F/bus – max do 4000 zł, dla segmentów G: max do 7000 zł

Udzielenie instytucji/organowi, firmie leasingowej informacji o osobie użytkującej samochód, w związku z popełnieniem przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem wykroczenia drogowego (np. zdjęcie z foto-radaru) lub nieuiszczeniem opłaty za postój lub opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania.

50 zł

Używanie auta na torach wyścigowych

1000 zł oraz pokrycie w całości kosztów ewentualnej naprawy auta, gdy zostanie uszkodzone